Kantin İhale İlanı

Kantin İhale İlanı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

1-Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre 1 (Bir) yıl (12 (On iki) ay) süreyle Açık Usulü ile ihale edilecektir.

2-İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Üniversitemiz Rektörlük binası toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhale dokümanları, her gün mesai saatleri içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere işin adını belirterek ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Alanya Şubesi nezdindeki TR53 0001 2009 5710 0016 0001 34 İBAN nolu hesabına 200,00.-TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

4-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Birimine teslim edeceklerdir.

5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Gerçek kişi Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgilerini gösterir belge), Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (3. dereceye kadar)
 3. Adli Sicil kaydı (2019 tarihli),
 4. Ticaret, Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
 5.  İmza sirküleri
 6.  İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin 2019 yılı tarihli vekâletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi (Aslı idarece görülerek de onaylatılabilir.)
 7. Geçici nakit teminat tutarının Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Halk Bankası Alanya Şubesi nezdindeki TR53 0001 2009 5710 0016 0001 34 İBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi,
 8.  3308 Mesleki Eğitim Kanuna göre düzenlenmiş Kantin işletmeciliği için ustalık belgesi, ihaleye katılan istekliler arasında ustalık belgesi bulunmaması durumunda kalfalık belgesi, kalfalık belgesi bulunmaması durumunda Kurs katalım belgesi, İsteklinin şirket olması durumunda da bu belgelerden birine sahip olması, sahip değil ise sahip olan kişi ile noterden iş sözleşmesi yaparak yanında çalıştırıyor olması gerekmektedir.
 9. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış İhale tarihi itibari ile Üniversitemize vadesi dolmuş borcu bulunmadığını gösterir belge,
 10. Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği Bürosundan alınmış Üniversitemizle Hukuki İtilaf Durumunda Bulunmadığını gösterir belge, 
 11. İstenen belgeler 2019 tarihli olacaktır. (Asıl, noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olmalı)
 12. İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin ’u oranında Geçici Teminat yatıracaklardır.
 13. Üniversitemiz ile hukuki itilafı bulunan kişi/kişiler ve şirketlerin sahiplerinin 3. dereceye kadar yakınlık derecesi bulunanları ihaleye katılamazlar.

 

İşin Adı

Muhammen Bedeli

(12 aylık)

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Günü

İhale Saati

 

Tıp Fakültesi Öğrenci Kantin Kiralama İşi

3.000,00

300,00

 

28.01.2019

09:00

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Kantin Kiralama İşi

2.000,00

200,00

 

28.01.2019

10:00

 

İşletme Fakültesi

Öğrenci Kantin Kiralama İşi

60.000,00

6.000,00

 

28.01.2019

11:00

 

ALTSO Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantin Kiralama İşi

40.000,00

4.000,00

 

28.01.2019

13:30

Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantin Kiralama İşi

6.700,00

670,00

 

28.01.2019

15:00

 

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Kantin Kiralama İşi

5.000,00

500,00

 

28.01.2019

16:00

 


 • 10 Ocak, 2019